Grups de treball

Sèpsia greu

Coordinador: Juan Carlos Yébenes Reyes

Objectius:

 • 1. Objectius assistencials: L’objectiu prioritari del grup de treball es el disseny i implementació de un nou circuit assistencial, multidisciplinar i interhospitalari pel maneig de la sèpsia greu, així com la utilització de eines de retroalimentació per millorar l’adherència a les guies de pràctica clínica vigents.
 • 2. Objectius docents: dissenyar i implementar eines formatives per millorar el maneig dels malalts amb sèpsia greu
 • 3. Objectius de recerca: Dissenyar estudis multicèntrics per aprofundir en el diagnòstic, maneig i tractament de la sèpsia greu

Gestió Clínica en Medicina Intensiva i Crítica

Coordinador: Javier Ruiz Moreno

Objectius:

 • La millora de l’atenció al pacient crític mitjançant la optimització de la gestió clínica

GTDE 'Grup de Treball de Depuració Extracorpòria'

Coordinador: Joan Sabater Riera

Objectius:

 • 1. Realització de recerca per mitjà d'estudis i assajos clínics: En aquest sentit el GTDE ha plantejat 2 estudis epidemiològics, el FiltreCAT i el REGISFRA.
 • 2. Actualitzacions d’ aspectes relacionats amb la Medicina Intensiva: L'estudi de les TDE exigeix la continua actualització de totes aquestes tècniques que s'utilitzen en el tractament del fracàs renal agut i en la sepsis.
 • 3. Realització de cursos de formació o actualització: Des del GTDE s'ha formulat un curs de formació teòric-pràctic en l'àmbit de les TDE que enguany arribarà a la 5ª edició. També s'estan plantejant altres formats de curs paral·lels, de cara a ampliar la oferta formativa.

Toxicologia Clínica

Coordinador: Dr. Jaume Baldirà Martínez de Irujo

Objectius:

 • Difusió de la Toxicologia Clínica en l'àmbit assistencial del pacient agut i greu.
 • Possibilitar la realització de treballs, fonamentalment clínics, que ajudin a millorar l'assistència del pacient intoxicat agut.
 • Agrupar informació de casuística, ja que algunes intoxicacions tenen un alt potencial de morbimortalitat i no és alta la seva prevalença.
 • Cooperar amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC.

Grup de Treball de Cures Intensives Cardiològiques

Coordinadora: Maria Dolores Carrasco González

Objectius:

 • 1. Promoure l'intercanvi i la divulgació de coneixements entre tots els professionals que treballen amb el malalt cardiològic.
 • 2. Facilitar la col·laboració científica, activant i afavorint treballs col·lectius de recerca que ajudin a avançar i millorar en el benestar i pronòstic en el camp de la medicina intensiva.

Projectes:

 • Actualització d'aspectes relacionats amb la Medicina Intensiva cardiològica.
 • Realització de cursos de formació.
 • Elaboració de Guies de Pràctica Clínica i Recomanacions.
 • Realització de recerca per mitjà d'estudis i assajos clínics.

Grup de Treball del pacient politraumàtic

Coordinador: Josep Trenado Álvarez

Objectius:

 • 1. Consensuar i divulgar el coneixement sobre el pacient politraumàtic
 • 2. Elaboració de recomanacions
 • 3. Promoció de la investigació mitjançant estudis i assaigs clínics
 • 4. Col·laboració amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC ( SCCOT, SOCMUE, SEM, SCC, SCP, Bombers)

Grup de Treball de Suport Vital i Ressuscitació

Coordinador: Juan Carlos Ruiz Rodríguez

Objectius:

 • 1. Desenvolupar eines que permetin conèixer l'epidemiologia de l'aturada cardiorespiratòria intrahospitalària (registres estandarditzats) i explotar les dades per tal d'implementar millors pràctiques.
 • 2. Fomentar les millors pràctiques (infraestructures institucionals, vies clíniques i processos assistencials) per a cada intèrval (preaturada, intraaturada i postaturada)
 • 3. Estendre la formació bàsica i continuada a tot el personal sanitari, particularment, i en forma curricular, a l'adscrit als Serveis de Medicina Intensiva
 • 4. Difondre un canvi cultural dels intensivistes respecte l'aturada cardíaca, el maneig estandarditzat en la fase postaturada i en el pronòstic
 • 5. Promoure la creació de comissions hospitalàries multidisciplinars d'emergències i aturades, i liderar-les, amb la finalitat última de garantir la seguretat dels pacients mitjançant control continu de la qualitat en tots els aspectes anteriors
 • 6. Encoratjar la investigació aplicada en tots els aspectes (epidemiològics, clínics, educacionals i d'implementació)

Grup de Treball d’insuficiència respiratòria (GIRCat)

Coordinador: Carles Subirà Cuyàs

Objectius:

 • 1. Promoure l'intercanvi i la divulgació de coneixements entre tots els professionals que treballen amb el malalt crític amb patologia respiratòria greu primària o secundaria.
 • 2. Facilitar la col·laboració científica, afavorint treballs col•lectius de recerca per avançar en el coneixement de la fisiopatologia i el tractament de la insuficiència respiratòria aguda.
 • 3. Facilitar la formació continuada dels professionals en l’àmbit de la fisiopatologia de la insuficiència respiratòria aguda així com en el dels diferents tractaments de suport
 • 4. Promoure estratègies d’actuació en relació a la seguretat del pacient crític amb patologia respiratòria aguda, especialment el pacient sotmès a ventilació mecànica invasiva i no invasiva

Grup de Treball en Metabolisme i Suport Nutricional

Coordinador: Dr. Lluís Servià

Objectius:

 • 1. Actualitzar i afavorir la implementació del coneixement en els àmbits del Grup de Treball.
 • 2. Actuar com a grup de recerca, desenvolupant estudis i assajos clínics multicèntrics.
 • 3. Potenciar la difusió del coneixement científic a través d’accions formatives, ponències i cursos.
 • 4. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament tant de la Junta Directiva com del Comitè Científic de la SOCMIC.

Grup de Treball de Donació i Trasplantaments

Coordinador: Alberto Sandiumenge Camps

Objectius:

 • - "OBJETIVOS ASISTENCIALES: Facilitar la asistencia clínica mediante la creación de un foro de conocimiento donde los profesionales implicados puedan compartir sus experiencias, protocolos y guias clinicas.
 • - OBJETIVOS DOCENTES: Divulgar la actualizacion del conocimiento en el área de la donación y trasplante de órganos y tejidos, mediante la realización de cursos formativos en todos los formatos posibles, presentación en congresos y reuniones científicas además de ayudar en la informacion a la poblacion general sobre donacion y trasplante en todos los ambitos.
 • - OBJETIVOS INVESTIGACIÓN. Fomentar la investigación en red y colaborativa en el campo de la donación y trasplante mediante la realización de programas de investigación multicentricos."

Grup de Treball en Ecografia del Malalt Crític

Coordinador: Lluís Zapata Fenor

Objectius:

 • Agrupar els professionals del malalt crític amb interès a l’ecografia.
 • Promoure l’intercanvi i l’actualització del coneixement en tots els camps que engloba l’ecografia en els nostres malalts: cardíaca, pleuro-pulmonar, vascular, abdominal...
 • Facilitar la recerca multicèntrica.
 • Realització de cursos de formació i actualització
 • Col·laborar amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC

Grup de Treball Analgèsia Sedació i Delirium

Coordinadora: Olga Vallès Fructuoso

Objectius assistencials:

 • Prevenció, monitoratge i tractament del dolor mitjançant una analgèsia multimodal al malalt crític.
 • Prevenció, monitoratge i tractament de l’agitació amb sedació acurada del malalt crític.
 • Prevenció de la miopatia adquirida del malalt crític amb monitoratge del bloqueig neuromuscular i promovent la mobilització precoç del malalt crític.
 • Prevenció, monitoratge i tractament farmacològic i no farmacològic del delirium del malalt crític.
 • Contribuir a la humanització de les cures crítiques.

Objectius docents:

 • Fomentar cursos sobre prevenció monitoratge i tractament del dolor, la sedació, el delirium i la miopatia adquirida dirigit a tant a metges com a infermeria de crítics

Objectius de recerca:

 • Liderar i/o participar en estudis i assaigs clínics sobre els temes del grup per reflectir la seva importància clínica, humana, estratègica i de
 • Participar a congressos i reunions de la societat amb ponències i/o comunicacions.

Grup de Treball Rehabilitació integral del pacient crític

Coordinadora: Mònica Magret Iglesias

Objectius assistencials:

 • - Promoure la creació d’equips multidisciplinars d’atenció a la rehabilitació integral dels pacients crítics.
 • - Promoure la creació de consultes de PICS en els diferents Serveis de Medicina Intensiva.

Objectius docents:

 • - Redactar documents de consens que incloguin recomanacions i protocols per a implementar programes de:
  • o Rehabilitació funcional: mobilització precoç
  • o Rehabilitació respiratòria: fisioteràpia respiratòria
  • o Rehabilitació neurocognitiva

Objectius d'investigació':

 • - Promocionar i coordinar estudis d’investigació multicèntrics que permetin:
  • o Mesurar la incidència de la debilitat muscular adquirida a la UCI (DMAUCI), de la disfunció diafragmàtica associada a la ventilació mecànica (VIDD) i del PICS en els pacients crítics del nostre entorn.
  • o Mesurar la incidència de les alteracions neurocognitives
  • o Mesurar l’efectivitat de les mesures proposades en aquests síndroms.

Formar Part d'un Grup de Treball

 • Si desitges formar part d'un Grup de Treball, contacta amb la Secretaria Tècnica de la SOCMIC a socmic@academia.cat